Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 2022/2023


De fysiske forhold

På Øster Jølby Friskole er lokalestørrelsen i gennemsnit ca. 40 kvadratmeter. Pt. er den højeste klassekvotient på 15. Lokalerne fremstår generelt nymalede og i god stand. Indskolingen, mellemtrin og udskoling har egne afdelinger. I indskoling og mellemtrin har alle lokaler håndvask. Udskolingen har de største lokaler, og bygningen er forholdsvis ny. Den blev taget i brug august 2015.

Lokalerne er æstetisk og pædagogisk inspirerende og understøtter elevernes trivsel og læring på bedste måde. Kreative faglokaler er beliggende både på skolen i skolens SFO, hvor der er billedkunst og sløjd. Vi har separate lokaler til alle praktiskmusiske fag. Eleverne fra 5. – 9. klasse har alle forholdsvis nye møbler. Stolene er Verner Panton, og de kan både vippe og rulle. De øvrige klasser har møbler af ældre dato, som løbende holdes ved lige af vores pedeller. Møblerne er indstillelige i forhold til den enkelte elev. Skoleafdelingen er generelt etableret med godt lysindfald i klasselokalerne, så disse fremstår lyse, indbydende og med mulighed for udluftning/frisk luft. Vinduerne fungerer samtidig som flugtveje i de lokaler, som ikke har terrassedøre.

Belysningen er nyetableret LED-belysning overalt. Vinduesudskiftning foretages løbende ved behov.  Skolen rummer 6 indgange.

Med hensyn til oprydning tager eleverne dagligt del i arbejdet i form af en dukseordning. Derudover har skolen fast rengøringspersonale hver onsdag. Foruden rengøringspersonalet, så er det en del af kulturen på skolen, at 8. klasse gør toiletter og fællesarealer rent 4 dage om ugen. De får et tilskud til deres lejrtur som tak for hjælpen. Hver weekend skiftes forældrene i hold til at gøre rent på skolen. I gennemsnit har hver familie 2 rengøringsweekender om året. 2 gange årligt bliver skolen hovedrengjort også ved hjælp af forældrene. Der afholdes ligeledes "vedligeholdelses weekender" efter behov.

Eleverne spiser samlet i klassen, hvor lærerne altid er til stede. Der er mulighed for at opbevare madpakker og drikkedunke i fælles køleskabe i afdelingerne. Eleverne har udeordning i frikvartererne hele året, dog med undtagelse af meget kraftigt regnvejr. 9. klasse er fritaget for udepauser, og de må selv bestemme, om de er inde eller ude. Der laves løbende individuelle aftaler med klasserne, hvis nogle har ønske om f.eks. at spille bordtennis eller bordfodbold i pausen. Det er påkrævet, at eleverne bruger indesko for at lette rengøringen. I tilfælde af uheld findes der på skolen det nødvendige førstehjælpsudstyr.

 

Det psykiske miljø

Friskolens værdigrundlag lægger op til, at børnene trives og føler sig trygge i deres omgivelser både i forhold til kammerater og til de voksne. Der lægges stor vægt på den sociale del af skolegangen, hvor fællesskabet er et af vores kerneområder. Vi har bl.a. morgensamling med sange, fortælletimer, skolevenner, fagdage på tværs af årgange, emneuger, teater, lejrtur osv.

Der skal være plads til alle og til at det enkelte barn kan udfolde sig. Samarbejdet og det sociale mellem eleverne på tværs af årgange styrkes bl.a. gennem "Skolevenner/læsermakker" ordningen. Når børnene starter i ”Eventyrklassen”(Førskole) i april, så få de en skoleven fra 4. klasse. Skolevennerne forbliver sammen indtil de ældste går ud af 9. klasse. Børnene sidder sammen til morgensamling og er i øvrigt sammen i andre sammenhænge også. Dette giver et godt arbejdsmiljø blandt eleverne og mindsker eventuelle konfliktsituationer. De ældre elever får desuden et personligt ansvar for de yngste, og eleverne får en oplevelse af, at ansvaret øges, jo ældre man bliver. Den digitale dagligdag og særligt sociale medier fylder efterhånden meget i skolen. Vi ønsker ikke at vores elever tilbringer skoledagen bag en skærm, og vi har derfor blandt andet en mobilpolitik, således disse kun bruges, når det giver mening i undervisningen. Frikvarter skal ligeledes være uden mobilen for børnene i indskoling og mellemtrin. De større elever råder selv over deres telefoner, så længe de ikke generer undervisningen. Vi har et godt samarbejde med SSP-medarbejderne fra Ungdomsskolen, som jævnligt giver både børn og forældre oplæg omkring børn og unges liv på de sociale medier. Dette er med til at skabe en sund digital kultur.

Indenfor social støtte har vi en uddannet læsevejleder på skolen, som har timer sammen med de elever, som har brug for et løft eller som skal testes. Vi har mulighed for at gøre brug af PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), og vi har et godt samarbejde med både deres psykologer og pædagogiske konsulenter. Friskolen er en kreativ skole, hvor der samtidig lægges vægt på de boglige fag. I de enkelte fag er det målet at opnå højest muligt engagement og motivation hos eleverne. Dette gøres bl.a. ved hjælp af undervisningsdifferentiering samt tværfaglighed og projektarbejde, der giver flest mulige chance for succesoplevelser.